[ffb_emptySpace_0 unique_id=”223hlfqk” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22height%22%3A%2280%22%7D%7D%7D”][/ffb_emptySpace_0][ffb_section_0 unique_id=”221m4e1s” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A0%2C%22force-fullwidth%22%3A0%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”221m4e1t” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%223%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_list_2 unique_id=”221n2m64″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22borders%22%3A%7B%220-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22type%22%3A%22border-bottom%22%2C%22color%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.4)%22%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-hover-custom-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%2C%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22target%22%3A%22same%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.gobeklitepehavalandirma.com.tr%2Fhavalandirma-tesisati%2F%22%7D%2C%22link-hover-color%22%3A%22%237b95c8%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%225%22%7D%2C%22pd-sm%22%3A%7B%22r%22%3A%227%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22r%22%3A%229%22%7D%2C%22pd-lg%22%3A%7B%22r%22%3A%2210%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size-lg%22%3A%2230%22%7D%2C%22icon-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22borders%22%3A%7B%220-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22type%22%3A%22border-bottom%22%2C%22color%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.4)%22%7D%7D%7D%7D%2C%22item-text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22target%22%3A%22same%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.gobeklitepehavalandirma.com.tr%2Fisitma-tesisati%2F%22%2C%22page-url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.gobeklitepehavalandirma.com.tr%2Fisitma-tesisati%2F%22%7D%2C%22link-hover-color%22%3A%22%237b95c8%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%225%22%7D%2C%22pd-sm%22%3A%7B%22r%22%3A%227%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22r%22%3A%229%22%7D%2C%22pd-lg%22%3A%7B%22r%22%3A%2210%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215%22%2C%22font-size-sm%22%3A%2220%22%2C%22font-size-md%22%3A%2225%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2230%22%7D%2C%22icon-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22borders%22%3A%7B%220-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22type%22%3A%22border-bottom%22%2C%22color%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.4)%22%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-hover-custom-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%2C%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22target%22%3A%22same%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.gobeklitepehavalandirma.com.tr%2Fsogutma-tesisati%2F%22%7D%2C%22link-hover-color%22%3A%22%237b95c8%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%225%22%7D%2C%22pd-sm%22%3A%7B%22r%22%3A%227%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22r%22%3A%229%22%7D%2C%22pd-lg%22%3A%7B%22r%22%3A%2210%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215%22%2C%22font-size-sm%22%3A%2220%22%2C%22font-size-md%22%3A%2225%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2230%22%7D%2C%22icon-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%7D%7D%2C%223-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22borders%22%3A%7B%220-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22type%22%3A%22border-bottom%22%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-hover-custom-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%2C%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22target%22%3A%22same%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.gobeklitepehavalandirma.com.tr%2Fsihhi-tesisat%2F%22%7D%2C%22link-hover-color%22%3A%22%237b95c8%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%225%22%7D%2C%22pd-sm%22%3A%7B%22r%22%3A%227%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22r%22%3A%229%22%7D%2C%22pd-lg%22%3A%7B%22r%22%3A%2210%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215%22%2C%22font-size-sm%22%3A%2220%22%2C%22font-size-md%22%3A%2225%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2230%22%7D%2C%22icon-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%7D%7D%2C%224-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22borders%22%3A%7B%220-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22type%22%3A%22border-bottom%22%2C%22color%22%3A%22rgba(128%2C 128%2C 128%2C 0.4)%22%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-hover-custom-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%2C%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22target%22%3A%22same%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.gobeklitepehavalandirma.com.tr%2Fklima-tesisati%2F%22%7D%2C%22link-hover-color%22%3A%22%237b95c8%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%225%22%7D%2C%22pd-sm%22%3A%7B%22r%22%3A%227%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22r%22%3A%229%22%7D%2C%22pd-lg%22%3A%7B%22r%22%3A%2210%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215%22%2C%22font-size-sm%22%3A%2220%22%2C%22font-size-md%22%3A%2225%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2230%22%7D%2C%22icon-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%7D%7D%2C%225-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22borders%22%3A%7B%220-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22type%22%3A%22border-bottom%22%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-hover-custom-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%2C%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22target%22%3A%22same%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.gobeklitepehavalandirma.com.tr%2Fyangin-tesisati%2F%22%7D%2C%22link-hover-color%22%3A%22%237b95c8%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%225%22%7D%2C%22pd-sm%22%3A%7B%22r%22%3A%227%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22r%22%3A%229%22%7D%2C%22pd-lg%22%3A%7B%22r%22%3A%2210%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215%22%2C%22font-size-sm%22%3A%2220%22%2C%22font-size-md%22%3A%2225%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2230%22%7D%2C%22icon-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%7D%7D%2C%226-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22borders%22%3A%7B%220-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22type%22%3A%22border-bottom%22%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-hover-custom-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%2C%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22target%22%3A%22same%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.gobeklitepehavalandirma.com.tr%2Fdogal-gaz-tesisati%2F%22%7D%2C%22link-hover-color%22%3A%22%237b95c8%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%225%22%7D%2C%22pd-sm%22%3A%7B%22r%22%3A%227%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22r%22%3A%229%22%7D%2C%22pd-lg%22%3A%7B%22r%22%3A%2210%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215%22%2C%22font-size-sm%22%3A%2220%22%2C%22font-size-md%22%3A%2225%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2230%22%7D%2C%22icon-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%7D%7D%2C%227-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22borders%22%3A%7B%220-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22type%22%3A%22border-bottom%22%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-hover-custom-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%2C%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22target%22%3A%22same%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.gobeklitepehavalandirma.com.tr%2Fendustriyel-mutfak-tesisati%2F%22%7D%2C%22link-hover-color%22%3A%22%237b95c8%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%225%22%7D%2C%22pd-sm%22%3A%7B%22r%22%3A%227%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22r%22%3A%229%22%7D%2C%22pd-lg%22%3A%7B%22r%22%3A%2210%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215%22%2C%22font-size-sm%22%3A%2220%22%2C%22font-size-md%22%3A%2225%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2230%22%7D%2C%22icon-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%7D%7D%2C%228-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22borders%22%3A%7B%220-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22type%22%3A%22border-bottom%22%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-hover-custom-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%2C%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22target%22%3A%22same%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.gobeklitepehavalandirma.com.tr%2Falt-yapi-tesisati%2F%22%7D%2C%22link-hover-color%22%3A%22%237b95c8%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%225%22%7D%2C%22pd-sm%22%3A%7B%22r%22%3A%227%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22r%22%3A%229%22%7D%2C%22pd-lg%22%3A%7B%22r%22%3A%2210%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215%22%2C%22font-size-sm%22%3A%2220%22%2C%22font-size-md%22%3A%2225%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2230%22%7D%2C%22icon-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%7D%7D%2C%229-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22borders%22%3A%7B%220-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22type%22%3A%22border-bottom%22%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-hover-custom-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%2C%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22target%22%3A%22same%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.gobeklitepehavalandirma.com.tr%2Fpnomatik-tup-tasima-sistemi%2F%22%7D%2C%22link-hover-color%22%3A%22%237b95c8%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%225%22%7D%2C%22pd-sm%22%3A%7B%22r%22%3A%227%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22r%22%3A%229%22%7D%2C%22pd-lg%22%3A%7B%22r%22%3A%2210%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215%22%2C%22font-size-sm%22%3A%2220%22%2C%22font-size-md%22%3A%2225%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2230%22%7D%2C%22icon-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%7D%7D%2C%2210-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22borders%22%3A%7B%220-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22type%22%3A%22border-bottom%22%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-hover-custom-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%2C%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22target%22%3A%22same%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.gobeklitepehavalandirma.com.tr%2Fmedikal-gaz-tesisati%2F%22%7D%2C%22link-hover-color%22%3A%22%237b95c8%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%225%22%7D%2C%22pd-sm%22%3A%7B%22r%22%3A%227%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22r%22%3A%229%22%7D%2C%22pd-lg%22%3A%7B%22r%22%3A%2210%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215%22%2C%22font-size-sm%22%3A%2220%22%2C%22font-size-md%22%3A%2225%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2230%22%7D%2C%22icon-color%22%3A%22%237b95c8%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22fg-text-dark%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2217%22%2C%22font-weight%22%3A%22400%22%2C%22font-weight-sm%22%3A%22400%22%2C%22font-weight-md%22%3A%22400%22%2C%22font-weight-lg%22%3A%22500%22%2C%22google-font-family%22%3A%22’Roboto’%22%2C%22font-style%22%3A%22normal%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text”]

HAVALANDIRMA TESİSATI

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 1-|-list-item list-item one-text item-text”]

ISITMA TESİSATI

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 2-|-list-item list-item one-text item-text”]

SOĞUTMA TESİSATI

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 3-|-list-item list-item one-text item-text”]

SIHHİ TESİSAT

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 4-|-list-item list-item one-text item-text”]

KLİMA TESİSATI

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 5-|-list-item list-item one-text item-text”]

YANGIN TESİSATI

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 6-|-list-item list-item one-text item-text”]

DOĞALGAZ TESİSATI

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 7-|-list-item list-item one-text item-text”]

ENDÜSTRİYEL MUTFAK TESİSATI

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 8-|-list-item list-item one-text item-text”]

ALT YAPI TESİSATI

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 9-|-list-item list-item one-text item-text”]

PNÖMATİK TÜP TAŞIMA SİSTEMİ

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 10-|-list-item list-item one-text item-text”]

MEDİKAL GAZ TESİSATI

[/ffb_param][/ffb_list_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”223cgvlr” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A1%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”223cgvgg” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A8%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_section-heading_2 unique_id=”223ck6le” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-h2%22%3A%7B%22h2%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%221-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-weight-lg%22%3A%22400%22%2C%22google-font-family%22%3A%22’Roboto’%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-h2 h2 text”]Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 1-|-paragraph paragraph text”]

Pnömatik tüp taşıma sistemi, numune, para, evrak ve benzeri bir cismin plastik borular, istasyonlar ve yönlendiricilerle kurulduğu kapalı sistem içerisinde birimler arası iletimini sağlar.

Bu sistemler kurulduğu bölgeye hem zaman ve para adına kazanç sağlar hem de hızlı ve güvenli iletim sistemini oluşturur.

[/ffb_param][/ffb_section-heading_2][ffb_slider-3_2 unique_id=”225v12hm” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A1615%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.gobeklitepehavalandirma.com.tr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fpn%C3%B6matik-t%C3%BCp.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1920%2C%5C%22height%5C%22%3A1080%7D%22%2C%22width%22%3A%22422%22%2C%22height%22%3A%22321%22%7D%7D%7D%7D%2C%22navigation%22%3A%221%22%2C%22arrow-size%22%3A%2218%22%2C%22arrow-bg%22%3A%22rgba(255%2C 255%2C 255%2C 0.7)%22%2C%22arrow-bg-active%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22arrow-color%22%3A%22%2334343c%22%2C%22arrow-color-active%22%3A%22%2334343c%22%2C%22img-navigation%22%3A%221%22%2C%22imgnav-item-size%22%3A%2250%22%2C%22imgnav-bg%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22imgnav-border%22%3A%22%23f7f8fa%22%2C%22imgnav-item-border%22%3A%22%23ebeef6%22%2C%22imgnav-item-border-active%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen l-arrow”]ff-font-awesome4 icon-angle-left[/ffb_param][ffb_param route=”o gen r-arrow”]ff-font-awesome4 icon-angle-right[/ffb_param][/ffb_slider-3_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_emptySpace_0 unique_id=”225v1sak” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22height%22%3A%2250%22%7D%7D%7D”][/ffb_emptySpace_0]